Actieterreinen

Vegebe is actief op diverse terreinen, gaande van economie over milieu- en sociale aangelegenheden tot voedselveiligheid.

Vegebe is lid van een dynamisch netwerk van organisaties zoals UNIZO en FEVIA.
Samen met de andere partners uit de handel en verwerking werd het OVPG opgericht, het overlegplatform voor de handel in en verwerking van plantaardige grondstoffen en producten.

Vegebe beheert haar secretariaat binnen het FVPhouse in Berlare, samen met de federaties van de aardappelhandel en -verwerking Belgapom en de in- en uitvoerders van groenten en fruit Fresh Trade Belgium.

Om de sectorbelangen op Europees vlak te verdedigen is Vegebe lid van de Europese federatie PROFEL.

Economisch

Vegebe werkt samen met de landbouworganisaties BB en ABS aan een volledige omkadering van de contracten tussen de land- en tuinbouwbedrijven enerzijds en de handel en verwerking anderzijds. Zo gelden uniforme contracten die verwijzen naar dezelfde kwaliteitsparameters (Kwaliteitsnormen vollegrondsgroenten voor de industrie – Inagro editie 1995).

Tevens voorzien deze contracten in de verplichting voor de contractanten om bij een geschil een beroep te doen op een arbitrageregeling, dat paritair beheerd wordt door de landbouworganisaties ABS en BB en VEGEBE. Deze procedure kent zowel een uitspraak in eerste aanleg als een beroepsmogelijkheid.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen: het correcte en minimale gebruik van gewasbeschermingsmiddelen bij de productie van de groenten bestemd voor de Vegebe-bedrijven is een absolute prioriteit. Daarvoor werden diverse initiatieven ontwikkeld:

 • opmaak van fiches die per gewas een overzicht geven van de toegelaten middelen en de wachttijden. Hiervoor werkt VEGEBE samen met KDT (Kenniscentrum voor duurzame Tuinbouw)
 • uitbreiding erkenningen voor kleine teelten
 • organisatie van werkzaamheidstudies en selectiviteitproeven
 • werkgroep "minor uses" van PROFEL.

Opmaak van statistieken van de Belgische groenteverwerkende industrie (gecontracteerde groenten, afgewerkt product, tewerkstelling, investeringen…)

Deze materie wordt opgevolgd in de werkgroep landbouw van Vegebe.

Leefmilieu

Via een werkgroep milieu & processing worden tal van milieudossiers in Vlaanderen en Wallonië opgevolgd:

 • milieuvergunningen (project aanpassing BBT i.s.m. EPAS en VMM)
 • Kyoto – energie (Vlaanderen en Wallonië)
 • gebruik grondwater (project Streekplatform - GOM West-Vlaanderen)
 • slibproblematiek
 • gebruik bijproducten als dierenvoeder (OVOCOM – productsteekkaarten)
 • werking van VLIMO (i.s.m. FEVIA en Unizo)
 • diverse onderzoeksprojecten bijv. i.s.m. KHBO Oostende rond fosfaatprecipitatie
 • VLAREA
 • Vegebe is ook de gesprekspartner namens de groenteverwerkende industrie met de
  gewestelijke milieu-instanties.

Sociaal

Vegebe is de gesprekspartner namens de werkgevers voor de groenteverwerkende industrie ook m.b.t. de invulling van de tweejaarlijkse sectorale programmatie.

Vegebe maakt via FEVIA deel uit van het paritair comité 118 en 220 en de raad van bestuur van het sociaal fonds van de voedingsnijverheid en van de 2de pijler.

Vegebe heeft samen met FEVIA en de vakbonden een moderne functieclassificatie met bijhorende loonbarema's voor arbeiders in de groenteverwerkende industrie uitgewerkt, die in een CAO van 4/2/2011 werd gegoten..

De coördinatie van dit luik gebeurt via de werkgroep sociaal van Vegebe.

Voedselveiligheid

Vegebe heeft in 2000 een voedselveiligheidsproject opgestart voor de primaire productie via het CKC. Dit omvatte:

 • een lastenboek
 • een audit van de landbouwbedrijven door een geaccrediteerde instelling
 • een verificatie door een bemonsteringplan via een geaccrediteerde instelling
  (gewasbewermingsmiddelen en zware metalen)

Via het OVPG, het overlegplatform van de handel in en verwerking van plantaardige grondstoffen en producten) en het agrofront is dit project nu ingewerkt in de Vegaplan-standaard voor de primaire productie van planten en plantaardige producten, die beheerd wordt door Vegaplan. Deze standaard bevat zowel elementen van voedselveiligheid, leefmilieu en technologische kwaliteit werd erkend door het FAVV op 24/7/2006. Sinds 2014 werd ook een luik duurzaamheid en IPM toegevoegd. Het Vegaplan certificaat wordt ook erkend door de Vlaamse en Waalse overheid in het kader van de IPM wetgeving.

Deze Vegaplan standaard werd intussen ook gelijkwaardig verklaard met het Nederlanse VVAk en VV aardappelen en Duitse QS systeem.

Vegebe werkt samen met Belgapom en Fresh Trade Belgium aan de opmaak van de Gids autocontrole voor de AGF handel en verwerking (aardappelen, groenten en fruit). Deze gids kadert in het Koninklijk Besluit op de Autocontrole, traceerbaarheid en meldingsplicht van 14 november 2003 en werd door het FAVV officieel erkend op 3/1/2007.

Bedrijven uit de primaire productie (Vegaplan) en de handel en verwerking (gids autocontrole AGF handel & verwerking) kunnen hun autocontrolesysteem nu extern laten certificeren waardoor ze in aanmerking komen voor een lagere heffing aan het FAVV.

Via de benchmark van de checklists van andere kwaliteitssystemen als BRC en IFS kan dankzij een one stop audit de auditkost beperkt worden.

Via de gecertificeerde product- en verwerkingssteekkaarten voor dierenvoeder kunnen ook de bijproducten in een gecertificeerd autocontolesysteem opgenomen worden.

Vegebe heeft ook een aantal initiatieven opgezet in het kader van duurzaamheid en het inperken van voedselverliezen.

Deze materie wordt opgevolgd in de werkgroep voedselveiligheid en duurzaamheid van Vegebe.